TLF: 98900050 EMAIL: per.annar@mnras.no

Infiltrasjonsanlegg (Jordrenseanlegg) for spredt bolig- og fritidsbebyggelse

Infiltrasjonsanlegget består vanligvis av slamavskiller, fordelingskum, tilløpsrør, her infiltrasjonskammer fra VA-systemer i VÅGÅ og evt en pumpekum, der det er nødvendig og løfte avløpsvannet opp til et høyere nivå. Fordelen ved å bruke infiltrasjonskammer er at en kan bruke stedlig masse til overfyll.
VA-systemer kan du lese mere om på deres nettside: http://www.va-systemer.no/ Vår slamavskiller og fordelingskum  imøtekommer kravene i "byggeforskriften" og "forskrift om utslipp fra seprate avløpsanlegg". 
Slamavskilleren er utformet (se 4 m3 slamavskiller) slik at vannet får lengst mulig vei gjennom kammeret og gjør at flyteslam og bunnslam holdes tilbake i tanken.
Fordelingskummen har trinnløst justerbare V-overløp for hvert utløp. Ved evt. setning, telehiv e.l. kan overløpene lett etterjusteres ved at det vris på overføringsdelen. Justeringen kan skje fra bakkenivå uten å gå ned i kummen, ved å bruke en "gaffel".

Dette er en komplett pakke klart til å koble til ditt bygg stort eller lite