TLF: 98900050 EMAIL: per.annar@mnras.no

SAMLETANKER

SAMLETANK

Samletank brukes der utslipp til sjø/terreng eller tilkobling til offentlig kloakk ikke er mulig.
Bruk vannbesparende toalett for å unngå for hyppig tømming av tanken, tømming
utføres av slamsugebil.

Nivåvarsler leveres som ekstrautstyr. Den varsler når tanken bør tømmes.

Samtlige tanker leveres med innmontert gummipakning for 110 mm innløp.

Tanken leveres med låsbart lokk.

Tanken plasseres på et 20 cm sandsjikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles et
20 cm lag med grus (3 - 15 mm).

Monteringsanvisning er festet på hver tank.

Maks nedgravningsdybde: 1 m fra terreng til tankhals.